מקצת שבחו

מקצת שבחו

חכם אברהם אבן מוסא נולד לאמו ולאביו שלמה סמוך לשנת ת"כ (1660) בעיר תטואן שבמרוקו.
בנערותו למד עם חבורת מקובלים וחסידים שבראשה עמד חכם יעקב מראג'י. לימים נדד לעיר סאלי, שימש בה ברבנות, ונודע כחכם ומקובל. היה משיב שאלות בהלכה. תיעוד ראשון מהעיר סאלי הוא בשנת תס"ו (1705). לעיתים היה נוסע לעיר מרקש להתעסק בתורה עם חכמיה ביניהם חכם אברהם אזולאי.
בסוף ימיו נסע לעיר תוניס ושימש אב בית הדין וראש ישיבה. בתוניס נשא דרשות ולימד בבית המדרש. הוא העמיד תלמידים הרבה, ובתוכם חכם אברהם גיגי שהעתיק חידושים בשמו, וחכם דוד גיז.
חכם אבן מוסא היה פייטן. חיבר פיוטים לחגים ולרגל סיומי מסכת, ופיוטי תפילה על מצוקותיו בעת הנדודים.
לחכם אברהם אבן מוסא נולד בן ושמו חכם משה אבן מוסא שהיה רב מקובל ופייטן כאביו.
חכם אברהם אבן מוסא נפטר ביום כ"א באדר שנת תצ"ג (1733)
בין חיבוריו: 'מנחת סוטה' - חידושים על מסכת סוטה, 'חידושים על מסכת נזיר', 'ליקוטים על מסכת מגילה', 'הגהות לספרי הרב חיים ויטאל', וכן כתב יד ובו חידושים על הגדה של פסח ועל הלכות חמץ ומצה לרמב"ם. כן חיבר שירים ופיוטים, הנודע בהם 'נרדי נתן ריחו', המושר בקהילות ישראל.
צדקה ומרפא
מדברי הרב בעניין 'צדקה ומרפא'
מלמד שלא יפזר ממונו במשתה, שמא יקפוץ ידו בצדקה
'משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות' - וראיתי שערורייה ושלהבתיה, שהם מביאים לבתיהם בחגים ובחודשים, ולפעמים בימי החול, גוים המזמרים בכל מיני זמר, בכינור ונבל תוף וחליל, ושיכר ירדופו ויין ידלקם, אנשים ונשים וטף, ויבואו האנשים על הנשים בערבוביה. ...
ושכחו חורבן בית המקדש, ולא ידעו מה הוא, ולא זכרו מקרא שכתוב: 'שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה'. וידיעת ההפכים אחת, ומכלל הן אתה שומע לאו, כמו שכתבו רבותינו: כל מי שאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בנחמתה, וכל שכן השר שירים על לב רע אחר החורבן.
ואף לפירוש הראשון שכתבנו בדברי הרמב"ם שאין איסור זמרה בין ביד בין בכלי שיר כי אם על היין, הנה יש כאן שיכר צמוקים ותאנים שהנו חמר מדינה. ... והנה עיניכם רואות שיותר משמח שתיית שכרנו הנקרא 'למחיא' מן היין, והכתוב צווח ככרוכיה: בשיר לא ישתו יין ימר שיכר לשותיו' - הנך רואה בעיניך, שבכתוב גופו שבו אסר יין השווה יין לשיכר. ...
ואחר שמפסידים ממונם בהבל וריק שאין בו ממש, ונותנים אותו למכה ועפר אדום וישמעאלים מואב והגרים, כגוי אשר צדקה עשה וחסד לאומים חטאת. וכאשר יבואו בני הא-להים, הפרנסים הממונים על הצדקה, ויאמרו: תנה לנו פרוטה לעניים, יתנו כתף סוררת, ויהי באומרם כלתה פרוטה מן הכיס ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים. ולא זו הדרך ולא זו העיר, ואין זה הדרך ישכון אור, והפסיד הממון לדבר עבירה, והתורה חסה על ממונם של ישראל וצדיקים חסים על ממונם, ובהפך ההפך. ... וכל שכן כי עת לעשות מצות ה' ברה הישרה, יעקשו ויאמצו לבבם, ויקפצו את ידם מעשותה.
חכם אברהם אבן מוסא, שיטה למסכת סוטה, כתב יד המוזאון הבריטי 440, עמ' 164ב, מובא אצל מאיר בניהו במאמר 'רבי אברהם אבן מוסא ובנו רבי משה' מתוך 'החכם היומי'
אהבת ישראל
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל'
מלמד שירתו נרדי נתן ריחו בהנחל עליון גויים, המה גורלו
נרדי נתן ריחו מלך במסיבו, יום עשה ה' נגיל ונשמח בו: אל נתן לעמו תורה תמימה. יפה כלבנה ברה כחמה. נותנת לפתאים דעת ומזימה. ירדה משחקים משמי רומה. לעם אשר אהב בכל לבבו:
בחר ביעקב לנחלה לו. ישראל לסגולתו חלקו וחבלו. בהנחל עליון גויים המה גורלו. תחתית ההר כלו תכו לרגלו. מלאכי א-להים עולים ויורדים בו:
חכם אברהם אבן מוסא, כתב יד 'פיוטים לשבועות', הספרייה הלאומית, מספר מערכת (990000576500205171), עמ' 99 מתוך 'החכם היומי'
מנהג ישראל
מדברי הרב בעניין 'מנהג ישראל'
מלמד מנהג חסידים לשמור היין מראיית גויים
לך נא וראה, מה שכתב הרב הא-להי כבוד מורנו החכם רבי נתן שפירא הירושלמי זיכרונו לברכה בספר 'יין המשומר': כמה פגם גורם שתיית או הנאת יין נסך או סתם יינם, מעלה מעלה בעולמות העליונים, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, כי עיקר דבריו המה יבואו שמה מספרי המקובלים הקדמונים, ופרט מספר נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק האר"י שבחבורה כבוד מורינו החכם רבי יצחק לוריא האשכנזי זיכרונו לברכה ... ושם נאמר על דרך האמת, בראיית העין של גויים נאסר היין. וכן היו נוהגים קצת חסידים בעיר טיטואן לשמר היין מראיית גוים ...
אומנם דברי שירות ותשבחות בחגים ובחודשים, מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, מענייני השעה לפרסם את הנס בפה - אפילו על היין מותר ... אבל שירה אחרת אסורה, וכל שכן על היין, וכל שכן שאף אם יביאו יין כשר, הרבה שכרות עושה, וכל שכן בטרדת השיר, שאפשר שהגויים המגעים יגעו ביין, והוא לא ידע ואשם.
חכם אברהם אבן מוסא, שיטה למסכת סוטה, כתב יד המוזאון הבריטי 440, עמ' 168ב, מובא אצל מאיר בניהו במאמר 'רבי אברהם אבן מוסא ובנו רבי משה' מתוך 'החכם היומי'
מסורת אבות
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות'
מלמד כלל ברש"י שנמצאת לפניו גרסא משובשת
יש לדקדק מה חידש ומה גרע או מה הוסיף על הגרסא הכתובה לפנינו ... ומפני מה טרח בכדי לשבר קולמוסים ולשפוך דיות. והנה ידעתי ... כי שערי תשובה לא ננעלו ... שגרסא אחרת נזדמנה לפניו ומשובשת היא, והגיה וגרסתו נכתבה וזו הגהתו. האמנם הלא כתבתי לך כי תשובות דקות צנומות דקות לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה ולא יסתפק מהם כי אם למי שלא ירצה לטרוח בעיון.
וכל שכן שקבלתי מרבותיי כי במקום ששולל רש"י זיכרונו לברכה גרסא הוא אומר: 'לא נימא הכי כי אם הכי' (לא נאמר כך כי אם כך) אבל כשאומר: 'הכי גרסינן' (כך שנינו) הוא במקום שיש לכאורה קושי בגרסא הכתובה, וירא ויצר שמא מחמת הקושי, יבוא המעיין לאמר שמשובשת היא. ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בטולים לה - וכלל הוא.
חכם אברהם אבן מוסא, שיטה למסכת סוטה, כתב יד המוזאון הבריטי 440, עמ' 173א, מובא אצל מאיר בניהו במאמר 'רבי אברהם אבן מוסא ובנו רבי משה' מתוך 'החכם היומי'
לימוד התורה
מדברי הרב בעניין 'לימוד התורה'
מלמד שזקנים שאינם חכם נבונים ויודעים, אינם בחזקת אפילו
'ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים את התורה' - מדברי הרב האר"י זיכרונו לברכה, ב'ספר הכוונות' נראה שלא גרס: 'כולנו זקנים' כי הלא אמר: 'חכמים ונבונים ויודעים' הם סוד חב"ד, וגם אנכי הרואה ביקשתי ברוב הנוסחאות ו'זקנים' לא מצאתי, ונראה לי כי טעות סופר הוא, כי כאן זקנים מי הזכיר, שממה נפשך? - תאמר שלא קשה, שיש לומר כי כך כוונתו: ואפילו זקנים - שכבר שמעו זה ימים ושנים, ובכל שנה מוסיפים חידוש עד שאפשר ידעו כל הדברים אשר כבר היו, מה שאין כן כשאינם זקנים, כי אף על פי כי שמעו זה כמה שנים, אפשר כי עדיין לא באו עד לגומרם של דברים, וכל שכן אם הם קטנים או נערים שעדיין לא נשלמה דעתם.
קשה - הרי זקנים הללו, הם יודעי דעת ומביני מדע, ובכלל 'חכמים ונבונים ויודעים' את התורה המה, ואם הם עמי ארצות, וטח מראות עיניהם מהשכיל ליבותם, ולא ידעו ולא יבינו, פשוט שמצווה עליהם לספר ביציאת מצרים, והם אינם בכלל "אפילו". שלגבי 'חכמים ונבונים ויודעים את התורה' היית עלול לחשוב כי אין לספר מה שכבר יודעים, אז הוא בא להשמיע לנו שכן, אבל גבי זקנים הוא בא לחדש לנו ומהו "אפילו" ששנינו בו?! - הילכך התחוור שזו גרסה משובשת.
חכם אברהם אבן מוסא, כתב יד 'חידושים על משנה תורה (הלכות חמץ ומצה)', הספרייה הלאומית, מספר מערכת (990000652380205171), Fol 002v מתוך 'החכם היומי'
לא קיים קובץ החכם השבועי

לא קיים קובץ להאזנה