מקצת שבחו

מקצת שבחו

החכם המקובל חכם מנצור בן שמעון נולד לאמו יעל ולאביו חכם יעקב בן שמעון בשנת תרע"ב (1912) בצפת.
הוא נכדו של חכם מסעוד חי בן שמעון, שהיה אב בית הדין ורבה הראשי של מצרים, ונינו של הצוף דב"ש, חכם דוד בן שמעון, מהעיר רבאט, מייסד ועד העדה המערבית בירושלים ומיוזמי שכונת 'מחנה ישראל' בירושלים.
בשנת תרע"ה (1915) נפטר אביו, והוא גדל אצל דודו, החכם אהרון בן שמעון, ראש ישיבת 'מרן הבית יוסף', אב בית הדין, ורב העיר צפת. בנעוריו למד בישיבת 'תפארת ישראל', שהוקמה בשנת תרפ"ה (1925) בחיפה ע"י הרב חיים דב מאיר רובמן. ובהמשך למד בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים, והעמיק בלימודו מפי החכם המקובל אפרים הכהן.
החכם המקובל חכם מנצור בן שמעון נשא לאשה את יפה בת רבי נסים, ונולדו להם בנים תלמידי חכמים. בתו יעל נישאה לחכם שלום כהן, לימים ראש ישיבת 'פורת יוסף' וראש מועצת גדולי התורה של ש"ס. 
בשנת תרצ"ד (1934), החל לשמש ר"מ בישיבת 'פורת יוסף'. הוא לימד בה שנים רבות, והעמיד תלמידים הרבה. אחד מתלמידיו הרבים הוא חכם בן ציון מוצאפי. במקביל שימש בקודש, והיה חבר הרבנות הראשית לירושלים. 
בשנת תשמ"ט (1989) התפרסם בירחון 'אור המערב' מאמרו אודות משפחת בן שמעון לדורותיה.
החכם המקובל חכם מנצור נהג לדבר עם כל אדם בנחת ובשלווה, בסבר פנים יפות, בכבוד ובענווה גדולה. גם כשסבל ממחלה וייסורים המשיך בעבודת ה' וקיבל את ייסוריו מתוך הכרה ברורה. 
החכם המקובל חכם מנצור בן שמעון נפטר ביום ב' בשבט תשנ"ח [1998]. 
בנו, חכם רבי מסעוד בן שמעון, רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק,  הקים לזכרו את ישיבת 'אור אליצור'. לאחר מותו, החלה להתפרסם משנת תש"ס (2000) סדרת הספרים 'שמן המאור' על התורה בשבעה כרכים, על דרך הפשט, הדרש, הרמז והסוד מתוך חידושיו, אותם נהג לכתוב על פתקים.
לימוד התורה
מדברי הרב בעניין 'לימוד התורה'
מלמד שהחכמה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמיים.
הנה מקום אתי לחבר סוף התורה עם תחילתה באופן זה: 'לעיני כל ישראל', 'בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ' - כלומר לעיני כל ישראל, יהיה תמיד לזיכרון בין עיניהם, ענין זה הרמוז בראש התורה בתיבת 'בראשית' - שהיא צרוף אותיות 'בית ראש'. 'בית' - רומז על יראת שמים שנקראת בשם 'בית' שהוא העיקר, 'ראש' - כלומר צריך שתהיה להם ראש ותחילה קודמת לחכמתם, שיקדימו במחשבתם יראת חטאם, ראש ותחילה לחכמתם ולימודם בתורה, וכמו שכתב הרב עובדיה מברטנורא, זיכרונו לברכה, יען כי היראה היא נקראת 'בית', שהיא העיקר, והחכמה אינה אלא שער להיכנס בה ליראת שמים, כאמור. וכן רמוז בראשי תיבות: 'בראשית ברא א-לוהים' - אותיות 'בבא', שהוא תרגום של שער.
חכם מנצור בן שמעון , שמן המאור: על כל חלקי פרד"ס התורה, בראשית, עמ' יא, דפוס אלון, בני ברק, תש"ס (2000). מתוך 'החכם היומי'
צדקה ומרפא
מדברי הרב בעניין 'צדקה ומרפא'
מלמד שפותח את ידיו, נפתח אות יו"ד שלו להשפיע עליו ברכה.
ועוד יש לרמוז בפסוק זה, מה שאמרו המקובלים על פסוק: 'פותח את ידיך' ופסוק: 'פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך' - שכשהאדם מקבל למטה, להשפיע לעניים ולעשות עמהם צדקה וחסד, אזי מיד משפיעים עליו מלמעלה, ומסייעים לו להחזיק ברכה במעשה ידיו. וזה רמז הכתוב: 'פתוח תפתח את ידך' - רצונו לומר, כאשר אתה מקבל 'פתוח', תיכף 'תפתח את ידך' - כלומר יודך, שתיכף משפיעים מן השמים, שפע ישועה ורחמים, מבחינת אות יו"ד, שהמשפיע מלמעלה היא היו"ד. כי המשפיע מלמעלה לעולם התחתון היא השכינה, והיא שם א-דני, המנהיג העולם והוא הזן ומכלכל ומשפיע ברכה. וזה רמז יו"ד: כי מא' עד ט' עולה מ"ה עם יו"ד מלא - גימטרייה א-דני, כמו שכתב גאון עוזנו, מרן החיד"א, זיכרונו לברכה בספרו הברוך 'אהבת דוד', דף כ"ב עמודה ד', עיין שם בדבריו.
חכם מנצור בן שמעון , שמן המאור: על כל חלקי פרד"ס התורה, בראשית, עמ' קע"ב, דפוס אלון, בני ברק, תש"ס (2000). מתוך 'החכם היומי'
אהבת ישראל
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל'
מלמד שמידת האהבה והאחדות היא יסוד מוסד לקבלת התורה.
ביאר הגאון רבי יעקב פיתוסי, מדוע הוצרכו לתנאי של במתן תורה, לפי שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שאין התורה נקנית אלא בחבורה, שנאמר: 'חרב אל הבדים ונואלו'. ודרשו חכמינו זיכרונם לברכה, שתורתם של אלו שלומדים בבדידות נחרבת, והם מטפשים ונואלים. לפיכך היו ישראל חבורת לימוד אחת ומלוכדת בעת מתן תורה. עד כאן לשונו. ונמצא כי מידה האהבה והאחדות בישראל היא הייתה יסוד מוסד לקבלת התורה. וכמה טעמים יקרים נאמרו בזה כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים, בספרם של צדיקים, מפי סופרים ומפי ספרים. האהבה שבין אדם לחברו, 'איש את רעהו יעזורו', וילמדו זה לזה את התורה. כי כך היא המידה, כי אין דברי תורה נקנים אלא על ידי לימוד בחבורה, כאמור. ...
ואפשר כי מטעם זה נתנה התורה בחודש סיון, שמזלו תאומים, להורות שמקבלי התורה עליהם להיות באהבה וחיבה זה עם זה כתאומים הללו, שהם אחים ורעים זה לזה. ואפשר כי מטעם זה גם כן ציווה ה' לעשות שניים כרובים על ארון העדות, הרומז לתורה, שבו היו מונחים לוחות הברית. והיו הכרובים שניים ולא אחד, 'ופניהם איש אל אחיו' - שם רמז ללומדי התורה שצריכים לעסוק בתורה בחבורה, איש את רעהו, ולא ביחיד, ושיהיו אוהבים זה את זה וכל אחד יבקש טובת חברו.
חכם מנצור בן שמעון , שמן המאור: חידושים וביאורים על התורה בדרך פרד"ס, שמות, עמ' רנט – רס, הוצאת בית המדרש שמן המשחה, אשקלון, תשע"ז (2017) מתוך 'החכם היומי'
מנהג ישראל
מדברי הרב בעניין 'מנהג ישראל'
מלמד לטבול בשבת לקבל תוספת נפש רוח נשמה.
'וביום השביעי יהיה לכם קודש' - ידוע הדבר ומפורסם העניין של חשיבות הטבילה בערב שבת לקראת שבת קודש. וכבר כתב גאון עוזנו, ראש הגלות, מרן הרב בן איש חי, זיכרונו לברכה, בספרו הבהיר והטהור חלק ההלכות, וזה לשונו: מה טוב ומה נעים על פי הסוד לטבול שבת כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה של ליל שבת על ידי טבילה ... וגם ביום שבת בבוקר קודם תפילת שחרית, טוב ויפה מאד לטבול, כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה של יום שבת. עד כאן לשון הרב בן איש חי. ונראה כי רמז הכתוב טבילה זאת באומרו: 'וביום השביעי יהיה לכם קודש' - ראשי תיבות אלו עולה בגימטרייה: 'מקוה' - רמז בזה כי כדי לקבל תוספת נפש רוח נשמה יש לטבול קודם במקווה.
חכם מנצור בן שמעון , שמן המאור: חידושים וביאורים על התורה בדרך פרד"ס, שמות, עמ' תקמב – תקמג, הוצאת בית המדרש שמן המשחה, אשקלון, תשע"ז (2017) מתוך 'החכם היומי'
מסורת אבות
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות'
מלמד שישיב עצמו כאדמה, שכולה קשר אחד וחיבור אחד.
'עד שובך אל האדמה' - אל מידת האחדות, שתהיה באדם מידת האחדות, קשורה ודבוקה בו לעולם, כאדמה שהיא כולה אחדות אחד, גוש אחד, וייסוד הארץ אחד הוא. כן האדם, אשר לוקח מן האדמה, צריך שתהיה בו מידת האחדות כאדמה שהיא מקורו ושורשו, וצריך הוא להדמות לשורשו ויסודו.
וזה אומרו 'עד שובך אל האדמה' - רצונו לומר: עד שישיב את עצמו כאדמה זו, מחובר ומאוחד עם כל ישראל כאדמה זו ש'ממנה לוקחת'.
ועוד רמז באומרו: 'כי ממנה לוקחת' - תיבת 'ממנה' חלקנה לשתיים וקראנה: 'כי מן מה לוקחת' - הוא הקדוש ברוך הוא הנקרא בשם 'מה'. ... ורצוני לומר, עליך החיוב מוטל להיות עניו ושפל, וגם תקנה לעצמך מידת האחדות כאדמה שהיא שפלה עד מאוד, וכולה היא קשר אחד וחיבור אחד, מאחר שידעת כי מן 'מה', הוא הקדוש ברוך הוא, 'לוקחת'. כי הנה נודע שחביב האדם שנברא בצלם א-להים כי נפשו היא חלק אלוה ממעל, חצובה מתחת כסא הכבוד, והכל הולך אל מקומו ושורשו, כי כמו שהמקור והשורש שממנו חוצבה הנפש הא-לוהית הוא אין סוף, ברוך הוא יחיד ומיוחד, ואין שני לאחדותו, כך הענפים, שהם נשמות בני ישראל, צריכים להיות יחידים ומיוחדים באחדות אחת ובקשר אחד.
חכם מנצור בן שמעון , שמן המאור: על כל חלקי פרד"ס התורה, בראשית, עמ' רא- רב, דפוס אלון, בני ברק, תש"ס (2000). מתוך 'החכם היומי'
לא קיים קובץ החכם השבועי

לא קיים קובץ להאזנה